Ceisteanna Coitianta

Ticéid agus Clárú – Ceisteanna Coitianta

 

An gá dom ticéad a bheith agam chun freastal ar aon imeacht de chuid WMOF2018?
Is gá. Caithfidh gach duine, idir daoine fásta agus páistí, ar mhian leo freastal clárú do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.  Béidh cuid de na himeachtaí saor in aisce agus béidh táillí le híoc ar chuid eile acu ach béidh ticéid ag teastáil do gach imeacht.
Ar as go dtí an barr

Conas a chuirfidh mé ticéad in áirithe don Chruinniú Domhanda?
Caithfidh tú foirm chlárúcháin a líonadh ar ár suíomh idirlín le ticéid a fháil.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil táille le híoc le freastal ar an Chruinniú Domhanda?
Béidh ticéid ag teastaíl do gach imeacht; béidh cuid acu saor in aisce agus béidh táillí le híoc do chuid eile acu.  Is imeachtaí saor in aisce iad Féile na dTeaghlach agus an t-Aifreann Deiridh ach béidh gá le ticéid dóibh.  Béidh táillé do dhaoine fásta le freastal ar an Chomhdháil, 22-24 Lúnasa in Ionad Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS). Cinteoidh an táille seo ticéad d’Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh.  Beidh ticéid do pháistí saor in aisce ach caithfear iad a chur in áirithe.  Níl eolas ar fáil faoi láthair ar conas teacht ar thicéid d’Fhéile na dTeaghlach nó don Aifreann Deiridh mar imeachtaí iontu féin.
Ar as go dtí an barr

Cad é an táille le freastal ar an Chomhdháil ó 22ú go 24ú Lúnasa?
Brathann táille na Comhdhála ar an saghas clárúcháin:

 • Ticéad 5-lá do dhuine fásta ó €68 ar líne go €78 ar an lá (clárú 3-lá don Chomhdháil, agus ticéid d’Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh).
 • Ticéad aonlae ó €38 ar líne go €43 ar an lá (clárú 1-lá don Chomhdháil, agus ticeid d’Fhéile na dTeaghlach – ag brath ar sholáthar – agus don Aifreann Deiridh).
 • Ticéid aonlae le lascaine (do phinsinéirí, daoine gan pá agus mic léinn ós cionn 18 mbliana) ó €33 ar líne go €38 ar an lá (clárú 1-lá don Chomhdháil, agus ticeid  d’Fhéile na dTeaghlach – ag brath ar sholáthar – agus don Aifreann Deiridh)
 • Ticéid do pháisti faoi 18 mbliana – saor in aisce ach caithfear iad a chlárú le teaghlach nó le grúpa – (clárú 5-lá nó 1-lá don Chomhdháil, agus ticéid  d’Fhéile na dTeaghlach – ag brath ar sholáthar – agus don Aifreann Deiridh.
  Ar as go dtí an barr

 

Cad iad na cineálacha clárúcháin  atá ar fáil? 
Tá cúig cineál clárúcháin  ann:

 • Clárú Grúpa do Theaghlaigh (ar a laghad duine fásta amháín agus aon líon páístí)
 • Clárú Aonair do Dhuine Fásta
 • Clárú d’Easpag/Cairdinéal
 • Clárú do Shagart/Deagánach
 • Clárú do Ghrúpa (Paróiste, Deoise, Eagraíocht)

Ar as go dtí an barr

An mbeidh táillí ar leith do phinsinéirí/do mhic léinn le freastal ar an gComhdháil? 
Béidh, béidh táillí speisialta ar fáil do mhic léinn ós cionn 18 mbliana, agus do phinsinéirí.  Béidh ticéid aonlae le lascaine don Chomhdháíl.  Ni bhéídh aon táílle le híoc ag páístí faoi 18 mbliana ach caithfear iad a chlárú le teaghlach nó le grúpa.  Seo leanas liosta iomlán de na Táillí Clárúcháin:

 • Ticéad 5 Lá do dhuine fásta ó €68 ar líne go €78 ar an lá. (Comhdháil 3 Lá, Féile na dTeaghlach agus an t-Aifreann Deiridh)
 • Ticéad aonlae do dhuine fásta ó €38 ar líne go €43 ar an lá. (Ticéad Aonlae don Chomhdháil, d’Fhéile na dTeaghlach – má tá ticéid ar fáil ag an am – agus ticéad don Aifreann Deiridh).
 • Ticéad Aonlae le Lascaine (do phinsinéirí, daoine gan phá agus mic léinn thar 18) ó €33 ar líne go €38 ar an lá. (Lá amháin ag an Chomhdháil, Féile na dTeaghlach – má tá ticéid ar fáil ag an am – agus ticéad don Aifreann Deiridh).
 • Ticéid do pháistí saor in aisce ach caithfear iad a chlárú le teaghlach/ le grúpa. (Ticéid 5 Lá nó Aonlae don Chomhdháil, d’Fhéile na dTeaghlach – má tá ticéid ar fáil ag an am – agus ticéad don Aifreann Deiridh). 

Ar as go dtí an barr

Más easpag, sagart no deagánach mé, an gá dom clárú le freastal ar aon cheann de na himeachtaí?
Is gá, teastóidh ticéad ó gach duine.  Teastóidh ticéid ó easpaig, sagairt agus deagánaigh le freastal ar aon cheann d’imeachtaí Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.  Tá clárú ar leith do bhaill den chléir mar beidh orthu bheith creidiúnaithe chun feidhmiú in aon mhinistreacht bheannaithe ag an Chruinniú Domhanda.  Más duine den chléir tú, beidh ort freisin grianghraf a uaslódáil, ionas gur féidir pas a eisiúint duit a cheadóidh an leibhéal cuí rochtana duit.  Cuirfear eolas iomlán chugat i ríomhphost taréis duit clárú sa roinn chuí. Tá tuilleadh eolais thíos do bhaill den chléir gur mhaith leo clárú mar chuid de ghrúpa.
Ar as go dtí an barr

Má táim ag obair leis na Meáin Chumarsáide, an gá dom clárú chun freastal ar aon cheann de na himeachtaí?
Beidh creidiúnú na meán ag teastáil ó bhaill na meán gur mhaith leo imeachtaí WMOF2018 a chlúdach agus fáil a bheith acu ar ár seisiúin laethiúla fáisnéise. Beidh sonraí faoi chreidiúnú na meán ar fáil níos déanaí. Cuir ríomhphost chugainn le do thoil más suim leat go gcoimeádfaí ar an eolas thú faoi seo: media@worldmeeting2018.ie.
Ar as go dtí an barr

An féidir liom clárú mar bhall de ghrúpa?
Is feidir. Más mian leat clárú le do theaghlach nó le grúpa ó pharóiste, deoise no eagraíocht ba chóir do dhuine éigin ón ghrúpa na baill uilig a chlárú le chéile.
Ar as go dtí an barr

An féidir linn clárú mar theaghlach?
Is féidir. Tá nasc ar an suíomh do chlárúchán teaghlaigh. Is éard atá i gceist le teaghlach sa chás seo ná duine fásta amháin ar a laghad agus cuma cé mhéad páistí. Bunófar an táille clárúcháin ar an méid daoine fástá agus ní bhéidh aon táille do pháistí faoi 18 mbliana d’aois.
Ar as go dtí an barr

Cé mhéid daoine is gá le clárú mar ghrúpa agus cad iad na coinníollacha eile atá le coimhlíonadh ag grúpa?
Is ionann grúpa ó thaobh clárúcháin de agus duine fásta amháín nó níos mó agus aon líon páístí, mar shampla grúpa paróiste. Bunófar an táille clárúcháin ar an méid daoine fásta sa ghrúpa agus ní bhéidh aon táille do pháistí faoi 18 mbliana d’aois.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil aon lascaine grúpa ar fáil do na himeachtaí a bhfuil táille ag dul leo?
Níl aon lascaine grúpa ar fáil, ach táimíd tar éis ár ndícheall a dhéanamh na táillí a choimeád íseal do dhaoine fásta agus gan aon táille a bheith ann do pháístí le deis a thabhairt don oiread daoine is féidir freastal ar imeachtaí WMOF2018.
Ar as go dtí an barr

Conas is féidir liom grúpa a chlárú agus lóistín a chur in áirithe don ghrúpa?
Tá réimse leathan lóistín liostáilte i roinn an lóistín dár suíomh idirlín. Téigh go dtí an leathanach agus, nuair atá tú réidh le clárú, téigh go dtí an leathanach clárúcháin den suíomh.  Roghnaigh “Cláraigh Anois” in aice le “Clárúchán Grúpa”.  Is féídir riachtanais maidir le lóistín a chur in iúl ag am clárúcháin agus lóistín a chur in áirithe ar an bhfoirm chlárúcháin chéanna. Is féidir le grúpaí agus teaghlaigh dul i dteagmháil leis an Oifig Ticéad agus Lóistín le lóistín a chur in áírithe.
Ar as go dtí an barr

Más mian le hEaspag, le sagart nó le deagánach freastal mar bhall de ghrúpa, ar cheart dó clárú trí chlárúchán cléireach nó trí chlárúchán grúpa? 
Nuair a bheidh an grúpa á chlárú aige/aici, beidh ar chumas ceannaire an ghrúpa a chur in iúl go bhfuil cléireach sa ghrúpa. Tabharfar treóracha breise do cheannaire an ghrúpa ansin conas dul ar aghaidh leis an gclárúchán cléireach mar go mbeidh tuilleadh sonraí ag teastáil don saghas clárúcháin seo.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil spriocdháta d’áirithintí? 
Is gá ticéad a bheith ag duine chun freastal ar aon imeacht. Tá roinnt imeachtaí saor in aisce agus tá táille ag baint le roinnt eile. Toisc nach bhfuil ach méid áirithe ticéid ar fáil do roinnt imeachtaí, toisc go bhfuil teorainn leis an uasmhéid daoine atá ceadaithe san ionad agus mar go bhfuil éileamh ar thicéid cheana féin, molaimid go láidir ticéid a chur in áirithe chomh luath agus is féidir. Dúnfar an clárúchán ar líne chomh luath is a díolfar na ticéid. Tá táille níos ísle i gceist leis an gclárúchán ar líne agus dúnfar seo i Mí an Mheithimh 2018 nó níos luaithe má tá na hionaid lán. Beidh daoine in ann clárú ar an lá don Chomhdháil ag brath ar thicéid a bheith ar fáil. 
Ar as go dtí an barr

Conas is féidir liom lóistín a chur in áirithe?
Is féidir lóistín a chur in áírithe ag am clárúcháin agus ar an bhfoirm chéanna.  Is féídir tuilleadh eolais maidir le lóistín a fháíl anseo. Nó is féidir le grúpaí nó teaghlaigh dul i dteagmháil le hOifig na dTicéad agus an Lóistín le lóistín a chur in áírithe.  Tá roint rátaí speisialta lóistín faighte againn do ghrúpaí agus do dhaoine aonair atá ag clárú do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.
Ar as go dtí an barr

An mbéidh deis ann fanacht i dtithe le teaghlaigh óstacha? Conas is féidir dul leis an rogha seo?
Táimíd ag iarraidh ar theaghlaigh Éireannacha lóistín a chur ar fáil d’oilithrigh ar cuairt.  Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil níos déanaí.  Ní féídir linn ag an bpointe seo a rá go cinte cé mhéid lóistín a bheidh ar chumas na noibrithe deonacha a chur ar fáíl. D’fhéadfadh sé seo bheith teoranta go maith.
Ar as go dtí an barr

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar roinnt áiteanna in Éirinn. An bhfuil roghanna ann maidir le turais is féidir liom a chur in áirithe? 
Tá roghanna turais ar fáil trí Oifig Ticéad agus Lóistín WMOF2018. Is féidir leis an oifig sin eolas a thabhairt duit ar roghanna timpeall na tíre ag brath ar do riachtanais.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil eitiltí san áireamh mar chuid den táille clárúcháin? 
Níl, níl eitiltí san áireamh mar chuid den táille clárúcháin do WMOF2018.
Ar as go dtí an barr

An bhuil lóistín mar chuid den táille clárúcháín? 
Níl aon lóistín san áireamh mar chuid den táille clárúcháin. Is féidir lóistín a chur in áirithe áfach, ag am clárúcháin ar an bhfoirm chéanna. Nó is féidir le grúpaí nó le teaghlaigh dul i dteagmháil le hOifig na dTicéad agus an Lóistín le lóistín a chur in áirithe.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil lón agus dinnéar san áireamh i dtáille clárúcháín na Comhdhála? 
Níl, táimid tar éis ár ndícheall a dhéanamh na táillí clárúcháin a choimeád íseal agus níl béilí san áireamh mar chuid de tháille na Comhdhála. Beidh roghanna lóin ar fáil, áfach, ag ionad na Comhdhála ar airgead tirim nó is féidir dearbháin a cheannach roimh ré ar luach €10 an lón in aghaidh an lae. Tá bricfeasta mar chuid den lóistín a chuirtear in áirithe in óstáin tríd an suíomh seo agus tá réimse leathan roghanna ar fáil sa chathair maidir le dinnéar. 
Ar as go dtí an barr

Ba mhaith liom freastal ar WMOF2018 ach ní féidir liom na táillí a íoc, an féidir liom freastal ar aon chuma? 
Cé gur gá ticéad a bheith ag duine chun freastal ar aon imeacht, tá roinnt imeachtaí saor in aisce. Muna bhfuil ar do chumas díol as ticéad d’imeacht a bhfuil táille ag baint leis, mar shampla an Chomhdháil 3 lá, téigh i dteagmháil le hoifig an easpaig i do dheoise féachaint an bhfuil maoiniú ar fáil do seo. Níl ach maoin an-teoranta ag WMOF2018 dá leithéid seo de chúinsí agus ní féidir linn glacadh le hachainní ach amháin leo sin a thagann ó Chomhdhála Easpagóideacha timpeall an domhain. Má tá tú in Éirinn, téigh i dteagmháil le hionadaí do dheoise.
Ar as go dtí an barr

Tá an táille clárúcháin íoctha agam ach ní bhéidh mé in ann freastal ar an gComhdháil. An dtabharfar aisíoc dom?
Seo a leanas an polasaí cealúcháin:
•    Suas go 31ú Marta 2018: Aisíoc iomlán lúide táille riaracháin de €20 an duine.
•    Ó 1ú Aibreán go 31ú Bealtaine 2018: Táille cealúcháin de 50% móide táille riaracháin de €20 an duine.
•    Cealúcháin i ndiaidh 1ú Meitheamh 2018: Ní bhéidh aon aisíoc.
Ar as go dtí an barr

Tá costas an lóistín íoctha agam ach níl ar mo chumas freastal ar an gComhdháil. An dtabharfar aisíoc dom? 
Tá an Oifig Chlárúcháin agus Lóistín faoi stiúir Abbey Tours. Faoi Abbey Tours atá sé déileáil le háirithintí lóistín agus na téarmaí agus coinníollach a ghabhann leis sin a bhainistiú, ní faoi WMOF2018. D’oibríomar go dian le Abbey Tours chun na téarmaí agus coinníollacha agus polasaithe cealúcháin is fearr i gcomhthéacs margadh na hÉireann a chur ar fáil.
Áirithintí Óstáin - Daoine Aonair: 

 •  Suas go dtí an 31ú Márta 2018: Aisíoc iomlán d’éarlais an óstáin lúide táille riaracháin 10% den éarlais.
 •  Ó 1ú Aibreán go 31ú Bealtaine 2018: Táille cealúcháin de 50% den táille iomlán áirithinte.
 • Cealúcháin i ndiaidh 1ú Meitheamh 2018: Ní thabharfar aisíoc. 
 • Áirithintí Óstáin - Grúpaí: 
 • Suas go dtí an 31ú Márta 2018: Aisíoc iomlán d’éarlais an óstáin lúide táille riaracháin 25% den éarlais sceidealaithe.
 •  Ó 1ú Aibreán go 31ú Bealtaine 2018: táille cealúcháin 50% den éarlais sceidealaithe.
 • Cealúcháin i ndiaidh 1ú Meitheamh 2018: Ní thabharfar aisíoc.
 • Áirithintí Teaghlaigh/ Grúpa
 • Sa chás go mbeidh ar theaghlach/ar ghrúpa áirithint iomlán a chur ar ceal suas go dtí 120 lá roimh thúsdáta na Comhdhála, ní ghearrfar aon táille cealúcháin.  
 • Sa chás go mbeidh ar theaghlach/ar ghrúpa áirithint iomlán a chur ar ceal níos lú ná 120 lá ach níos mó ná 60 lá roimh thúsdáta na Comhdhála, gearrfar táille cealúcháin suas go 50% den chostas iomlán. 
 • Sa chás go gcuireann grúpa áirithint iomlán ar ceal níos lú ná 60 lá ach níos mó ná 14 lá roimh thúsdáta na Comhdhála, d’fhéadfadh táille cealúcháin suas go 100% den chostas iomlán a bheith i gceist.
 • Sa chás nach dtagann grúpa ar an lá, tá sé de cheart ag an gcomhlacht táille cealúcháin suas go 100% den chostas iomlán a ghearradh.

Ar as go dtí an barr

Níl fáil agam ar ríomhaire. An bhfuil aon slí eile gur féidir liom áit a chur in áirithe le freastal ar WMOF2018?
Bíodh a fhios agat go gcaithfear seoladh ríomhphoist a bheith ag duine le háit a chur in áirithe. Muna bhfuil seoladh ríomhphoist agat, b’fhéidir go ligfeadh ball teaghlaigh/ cara duit leas a bhaint as a s(h)eoladh ríomhphoist. Beidh seoladh ríomhphoist uainn le gur féidir linn deimhniú áirithinte a chur chugat. Ní bheidh ar ár gcumas deimhniú áirithinte a chur tríd an bpost. Cuirfimid eolas chugat chomh maith maidir le cén áit gur féidir leat do phaca oilithrigh agus do shuaitheantas Comhdhála a bhailiú má tá an imeacht seo curtha in áirithe agat agus na rudaí sin san áireamh i do chlárúchán.
Ar as go dtí an barr

An féidir le páiste clárú léi/leis féin?
Ní féidir, níl aon táille le híoc ag páistí faoi 18 mbliana ach caithfear iad a chlárú mar chuid de theaghlach nó de ghrúpa; ní féidir leo clárú ina n-aonar.
Ar as go dtí an barr

An bhfuil cosaint daingean ar na foirmeacha áirithinte? 
Tá, tá cosaint daingean ar na foirmeacha áirithinte agus tá fáil orthu trí cheangal daingean idirlín.
Ar as go dtí an barr

Conas a bhfaighidh mé dearbhú áirithinte do Chomhdháil WMOF2018? 
Gheobhaidh tú dearbhú áirithinte tríd an ríomhphost agus beidh tú in ann do phaca clárúcháin a bhailiú ag an ionad Comhdhála nuair a thabharfaidh tú an dearbhú sin leat ar an lá. Gheobhaidh tú chomh maith do thicéid réamháirithithe d’Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh. Níl eolas ar fáil faoi láthair ar thicéid d’imeachtaí aonair, Féile na dTeaghlach agus An tAifreann Deiridh.
Ar as go dtí an barr
 

An bhfaighidh gach ball den ghrúpa a d(h)earbhú áirithinte féin, nó an mbeidh dearbhú áirithinte amhain don ghrúpa iomlán? 
Cuirfear dearbhú áirithinte amháin amach don ghrúpa ar fad. Beidh ar cheannaire an ghrúpa pacaí agus suaitheantais an ghrúpa a bhailiú agus a dháileadh ar na baill éagsúla. Cuirfear eolas agus sonraí chuig ceannairí grúpaí faoi conas pacaí agus suaitheantais dá ngrúpa a phiocadh suas. 
Ar as go dtí an barr

Tá paca oilithrigh mar chuid de mo chlárúchán Comhdhála. Cathain a bhfaighidh mé é? 
Má tá an paca oilithrigh mar chuid de do chlárúchán, gheobhaidh tú é, chomh maith le do shuaitheantas nuair a thabharfaidh tú do dhearbhú áirithinte leat ar chéad lá na Comhdhála. 
Ar as go dtí an barr
 

An féidir pacaí oilithrigh a cheannacht leo féin?
Ní féidir, bhéarfar na pacaí oilithrigh amach dóibh siúd a chláraigh don Chomhdháil iomlán 5-lá  
Ar as go dtí an barr

An féidir liom Ticéad Aonlae a chur in áirithe? 
Is féidir. Tá ticéid 5 lá agus ticéid aonlae ar fáil. Ag an bpointe seo, ní féidir, áfach, ticéad aonlae a cheannach le freastal ar Fhéile na dTeaghlach nó ar an Aifreann Deiridh leo féin. Beidh tuilleadh eolais air seo ar fáil ar ball.
Ar as go dtí an barr

Níl an fhoirm áirithinte ag obair dom./Tá a thuilleadh ceisteanna agam maidir leis an bpróiseas clárúcháin. 
Má tá deacrachtaí agat le d’áirithint nó má tá tuilleadh ceisteanna agat, téigh i dteagmháil, le do thoil, leis an Oifig Chlárúcháin agus Lóistín.
Ar as go dtí an barr

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid