Clár Amoris

Téigh go suíomh gréasáin Amoris: amoris.ie 

“An bhfuil an Teaghlach fós mar dheascéal agus rud fiúntach sa lá atá inniu ann? Táim cinnte gurb é an freagra ná tá! Tá an ‘tá’ seo bunaithe go daingean ar phlean Dé” Pápa Proinsias, Márta 2017

Cad atá i gceist leis an gclár Amoris: Pléimís teaghlach! Bímís mar teaghlach!?

Creideann Pápa Proinsias gurb é an teaghlach an “tá” ó Dhia an Ghrá ar domhan, áit a bhfuil an daonacht go minic gonta agus fé chois ag easpa grá, áit a gcaitear go holc leis an gcine daonna . 

Scríobh sé “Lúcháir an Ghrá” (Amoris Laetitia) I 2016, doiciméid mar ghealll ar an ngrá, an pósadh agus saol an teaghlaigh agus anois tá freagracht faoi leith tugtha d’Éire aige. D’iarr sé ar Éíre óstaíocht a dhéanamh ar Chruinniú Domhanda na dTeaghlach i 2018 agus ullmhú don imeacht sin trí bhealaí nua a ofráil do theaghlaigh, do pharóistí agus do ghrúpaí machnamh a dhéanamh air agus craobhscaoileadh a dhéanamh ar an teachtaireacht lárnach i “Lúcháir an Ghrá”; go mbíonn soiscéal an teaghlaigh fós mar lúcháir agus dea-scéal don domhain.

Tá an clár Amoris: Pléimís teaghlach! Bímís teaghlach! mar fhreagra ar iarratas Phápa Proinsias. S’í aidhm an Chláir ná cabhrú le teaghlaigh agus le paróisti tosú amach ar aistear ullmhúcháin do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 21ú go 26ú Lúnasa  2018 agus chun leanúint ar aghaidh leis an aistear sin sna blianta atá romhainn.

Cé air/uithi atá an clár Amoris: Pléimís teaghlach! Bímís teaghlach! dírithe? 

Is ortsa atá sé dírithe! Tá fáilte is fiche roimis gach éinne teacht ann agus a bheith páirteach.

Cén acmhainní  a bheidh mar chuid de Chlár Amoris?

Beidh raon leathan achmhainní ar fáil tríd an gclár Amoris: Bí ag caint faoin gClann: Bí mar Chlann!  Seo a leanas, blaise díobh: 

Lúchaír an Ghrá

Is clár sépháirteach é The Joy of Love a reachtáilfear i bparóistí ó Fomhair 2017 bunaithe ar “Lúcháir an Ghrá”  le Pápa Proinsias. Tabharfaidh sé deis do theaghlaigh, do pharóistí agus don domhain níos leithne machnamh ar an bhfís agus an dóchas atá againn don teaghlach agus don bpósadh agus deis an teaghlach a fheiscint mar bhronntanas sa domhain  go húrnua. Déanfar seo trí leas a bhaint as físeáin, cartúin agus gníomhaíochtaí eile chun plé a mhealladh agus a éascú.

Tugann an Clár seo deis dúinn chomh maith machnamh a dhéanamh ar a bhfuil á dhéanamh againn chun tacú leis an bPósadh agus leis an dTeaghlach inár bpobail áitiúla, féachaint an bhféadfaimís níos mó a dhéanamh. D’iarr Pápa Proinsias orainn machnamh a dhéanamh ach go háirithe ar an tacaíocht atá á dtabhairt againn do lánúin nuaphósta agus do theaghlaigh ar an ngannchuid.

Gníomhaíochtaí Praiticiúla d'amannta áirithe

Is sraith gníomhaíochtaí spéisiúl praiticiúil é a eascraíonn as agus a thógann ar chlár an Pharóiste agus a bhfuil sé mar aidhm aige ceiliúradh a dhéanamh ar agus tacú leis an bpósadh agus le saol an teaghlaigh. Is feidír le teaghlaigh cuid de na gniomhaíochtaí a dhéanamh sa bhaile leo féin nó is féidir cuid eile a dhéanamh mar phobail, mar pharóiste nó mar ghrúpa paróistí le chéile m.sh paidir simplí roimh bhéile nó picnic teaghlaigh don bparóiste ar fad. I gcás gach gníomhaíocht beidh treoir gairid á mhiniú agus ag cur in iúil conas tabhairt faoi. Faoin dteaghlach nó faoin bparóiste atá sé a mhéad nó a laghad gur mhaith leo a eagrú ag brath ar a gcúinsí féin.

Páistí agus Óige: 

Beidh achmhainní ar fáil chomh maith do pháistí bunscoile meánscoile ag amannta áirithe i rith na bliana, seachtain na scoileanna Chaitilicaeacha san áireamh. 

Cláracha stuidio teilifíse 

Cuirfear sraith cláracha teilifíse 30 nóim ar fáil arlíne go náisiunta agus go hidirnáisíunta. Beidh piosaí físeáin agus dioscúrsa  panéil ina dhiaidh le saineolaithe ó Éirinn agus ó thar lear chomh maith le rannpháirtíocht an lucht féachana stúidio. Tabharfaidh seo deis do dhaoine bheith páirteach le teachtaireacht agus dushlán “Lucháir an Ghrá”.  Beidh cláracha á ndéanamh ag agus do dhaoine óga. 

Cartúin Dhigiteacha  

Beidh Sraith Gearrchartúin Dhigiteacha bunaithe ar phríomhthéamai Amoris agus dírithe ar lucht leanúna ginearálta agus ar pháistí ar fáil i dteangacha difriúla.

Imeachtaí Beo:

Beidh sraith imeachtaí beo a thionólfar timpeall na tíre agus a chraolfar arlíne le linn an tréimhse roimis Chruinniú Domhanda na dTeaghlach i 2018. Beidh cainteoirí ó Éíre agus ó thíortha ar fud an domhain Chaitlicigh agus ó shochaí shibhialta ag díriú ar cheistanna a bhaineann leis an bPósadh agus le Saol an Teaghlaigh. Déanfar taifead ar na tionóil seo agus beidh siad ar fáil arlíne timpeall an domhain.

Amoris ar líne:

Beidh tacaíocht i bhfoirm suíomh idirlín agus físeán, chomh maith le láithreacht meán sóisialta agus arlíne ag Clár Amoris: Pléimís teaghlach! Bímís teaghlach! chun teagmháil agus idirghníomhu leis an gClár agus leis an suíomh a mhealladh ar bonn náisiunta agus idirnáisiúnta. 

Téigh go suíomh gréasáin Amoris: amoris.ie 

Cuir d’ainm anseo i gcomhair Nuachlitir chun an nuacht is déanaí  a fháil ar imeachtái agus scéala Clár Amoris.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid